Το Αμμώνιο και η Αμμωνία δημιουργούνται κυρίως από τα απόβλητα των ψαριών. Μετατρέπονται από το ένα στο άλλο ανάλογα με την τιμή του pH. Ενώ το αμμώνιο είναι ως επί το πλείστον αβλαβές, η αμμωνία είναι τοξική για τα ψάρια.

Το sera NH4/NH3-Test επιτρέπει την παρακολούθηση της ολικής συγκέντρωσης αμφότερων (η πραγματική συγκέντρωση αμμωνίας μπορεί να υπολογιστεί μόνο σε συνάρτηση με την τιμή του pH χρησιμοποιώντας τον πίνακα που περιλαμβάνεται).

Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου, το sera toxivec (γλυκό νερό) η το sera pond toxivec (λίμνη) παρέχουν ουσιαστική βοήθεια. Το sera bio nitrivec (γλυκό νερό), sera marin bio reefclear (θαλασσινό νερό) ή sera pond bio nitrivec (λίμνη) καταπολεμούν ενεργά την συγκέντρωση αυτών των ουσιών.

Αρκετό για περ. 60 μετρήσεις.

Βάρος 0.5 kg
Συσκευασία σε ml

Παραγωγός